Νέα

Eισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2019-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη  Σχολή  Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2019-2020.

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο συνολικός αριθµός των πρωτοετών µαθητών για όλα τα τµήµατα ανέρχεται σε 120 άτοµα (πλέον των ισοβαθµούντων µέχρι 20% ποσοστού), εκ των οποίων:

 • 16 σπουδαστές µε κώφωση (αυτοί θα καταταγούν µε αύξουσα ταξινόµηση σε πίνακα Α µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια)
 • 16 σπουδαστές µε ψυχικές ασθένειες (αυτοί θα καταταγούν µε αύξουσα ταξινόµηση σε πίνακα Β µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια) και
 • 20 σπουδαστές για την έναρξη νέας εκπαιδευτικής σειράς στο Φάρο Τυφλών που θα καταταγούν στον πίνακα ∆ µε αύξουσα ταξινόµηση µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια.
 • 68 σπουδαστές µε λοιπές οργανικές παθήσεις (αυτοί θα καταταγούν µε αύξουσα ταξινόµηση σε πίνακα Γ µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια).

2. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ
Για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης

 • ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ
 • ΚΕΡΑΜΙΚΗ (ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ)
 • ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ – ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
 • ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (*)
 • ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (*)

Για αποφοίτους λυκείου

 • ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)
 • ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ)
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ

(*) Τα 2 τµήµατα θα λειτουργήσουν στο ΚΕΚ ΟΑΕ∆ Ρέντη ((Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα τηλ 210 3455426, 2103455416)

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στα ανωτέρω προγράµµατα κατάρτισης θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 58 ετών.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόµενοι προσέρχονται στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών προκειµένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση (η οποία θα αναρτηθεί στο site του ΟΑΕ∆ µαζί µε την πρόσκληση), προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 • Κάρτα ανεργίας AµεA (Νέου Τύπου Ν. 2643/98 από υπηρεσία ειδικών κοινωνικών οµάδων ΕΚΟ/ΟΑΕ∆) και φωτοαντίγραφο της κάρτας.
 • Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (ίσο ή ανώτερο από το απαιτούµενο – υποχρεωτικής εκπαίδευσης). Οι αλλοδαποί χρειάζεται να προσκοµίσουν επιπλέον για την Ελληνική γλώσσα απολυτήριο ∆ηµοτικού από την Ελλάδα ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας.
 • ∆ικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, ήτοι: Ιατρική γνωµάτευση µε απόφαση υγειονοµικής επιτροπής ΚΕΠΑ ή απόφαση υγειονοµικής επιτροπής του Ν.2643 της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το είδος της πάθησης και το ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.
 • Αντίγραφο ατοµικής φορολογικής δήλωσης (Ε1), και ατοµικό εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού έτους 2018 (εισοδήµατα του 2017), µε φορολογητέο εισόδηµα κάτω των 20.000 € ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω µη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης».
 • Αντίγραφο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης (Ε1), και οικογενειακό εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού έτους 2018 (εισοδήµατα του 2017), µε φορολογητέο εισόδηµα κάτω των 30.000 € ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω µη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά για τους υποψηφίους µε Ψυχική Αναπηρία και τους υποψηφίους µε
δευτερογενή ψυχική αναπηρία, απαραίτητη είναι η προσκόµιση της συνηµµένης Ιατρικής
Γνωµάτευσης.

Σηµείωση: Ως ατοµικό εισόδηµα νοείται το εισόδηµα του υπόχρεου σε περίπτωση που
υποβάλει µόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαµος, µονογονέας, διαζευγµένος) ως
οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό εισόδηµα του υπόχρεου της συζύγου του και
των εξαρτωµένων µελών του. Ως εξαρτώµενα µέλη θεωρούνται τα άτοµα που ορίζονται
στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Το εισόδηµα ως µοριοδοτούµενο
κριτήριο προκύπτει από το δηλωθέν εισόδηµα του τελευταίου οικονοµικού έτους.

 • Για τους πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, και αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα ή απόφαση της Α.Σ.Π.Ε. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου.
 • Αριθµός µητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) αν υπάρχει.
 • Αριθµός ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ)
 • ΑΦΜ από εφορία
 • Ειδικά οι οµογενείς θα πρέπει να προσκοµίσουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας οµογενούς, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
 • Όσοι σπουδαστές επιλεγούν να φοιτήσουν θα προσκοµίσουν να προσκοµίσουν ακτινογραφία θώρακος µε αντίστοιχη ιατρική γνωµάτευση.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόµου Ν.1599/86 που να δηλώνει ότι «σύµφωνα µε την παρ.2 άρθρο 11 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας µε την οποία δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από την, κατά παρ.5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. (Βεβαιώνω ότι τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια εκ των πρωτοτύπων που έχω στα χέρια µου)».

Στα προγράµµατα δεν δύνανται να συµµετέχουν όσοι κατά τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια έχουν συµµετάσχει σε κατάρτιση της Σχολής ΑµεΑ Αθηνών του Οργανισµού. Σε περίπτωση επαναφοίτησης ο/η καταρτιζόµενος ∆ΕΝ δικαιούται το ωριαίο επίδοµα κατάρτισης και καλύπτει µόνο τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν συµπληρωθεί από υποψήφιους /ες που παρακολουθούν στη Σχολή ΑµεΑ Αθηνών για πρώτη φορά.

4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ / ΕΠΙΛΟΓΗ

Με βάση το ατοµικό δηλωθέν ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα(σε περίπτωση οικογενειακού εισοδήµατος τότε το ατοµικό εισόδηµα προκύπτει από τη διαίρεση του οικογενειακού µε τον αριθµό των µελών της οικογένειας που βαρύνουν τον υπόχρεο) οι υποψήφιοι θα καταταγούν µε αύξουσα ταξινόµηση στους πίνακες Α, Β, και Γ αντίστοιχα.

Ειδικότερα η κατάταξη των υποψηφίων σπουδαστών µε αναπηρία οφειλόµενη σε ψυχική ασθένεια, θα γίνει µετά την παραποµπή τους και την αξιολόγηση από Ειδική ∆ιεπιστηµονική Οµάδα.

Τα αποτελέσµατα της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής, µε βάση τα εισοδηµατικά κριτήρια και το πόρισµα της Ειδικής ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας για τους υποψήφιους σπουδαστές µε αναπηρία οφειλόµενη σε ψυχική ασθένεια , θα ανακοινωθούν ανά κατηγορία (πίνακες Α, Β, και Γ). Στη συνέχεια µετά τις τυχόν ενστάσεις, η κατάταξη γίνεται ανά κατηγορία (Α, Β, και Γ) και θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσµατα των επιτυχόντων(∆ευτεροβάθµια Επιτροπή), µε αναφορά στα ΑΜΚΑ των επιτυχόντων και όχι τα ον/µα.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα όσοι συµµετέχουν πρώτη φορά και όσοι είναι πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων και αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών.

5. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο αριθµός των εισαγοµένων ανά τµήµα και ειδικότητα καθορίζεται από την ∆ιεύθυνση της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες θέσεις τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα των καταρτιζοµένων, τις δυνατότητες κατάρτισης και γενικά των παραγόντων που επηρεάζουν την εύρυθµη λειτουργία της σχολής. Οι λεπτοµέρειες φοίτησης καθορίζονται από τον κανονισµό λειτουργίας της σχολής.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι δύο (2) εκπαιδευτικά έτη και στους καταρτιζόµενους παρέχεται επιδότηση και υγειονοµική κάλυψη στο ΙΚΑ.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, (Γαλατσίου 19, Γαλάτσι), τηλ 210-2110878, 210-2023687 20-05-2019 έως 07-06-2019, ώρες από 08.30 π.µ. έως 13.00 µ.µ.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , η αίτηση και το έντυπο της Ιατρικής Γνωµάτευσης, αναρτάται στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

Τα τελικά αποτελέσµατα των εισαγοµένων σπουδαστών θα ανακοινωθούν το τρίτο δεκαήµερο του µηνός Σεπτεµβρίου 2019.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

Για το παραπεμπτικό πατήστε εδώ.

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button