Επικαιρότητα

Το στολίδι του ελληνικού τουρισμού «αφιλόξενη» για τα άτομα με αναπηρία

Αυτό προκύπτει από παράμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη που εξέτασε αναφορά ατόµου µε αναπηρία, διότι ο δήµος Θήρας απέρριψε αίτησή του για αποζηµίωση λόγω βλάβης στο αναπηρικό του αµαξίδιο κατά την κίνησή του σε ανεπαρκώς συντηρηµένο λιθόστρωτο πεζόδροµο στα Φηρά Σαντορίνης.

Ο δήµος αρνήθηκε κάθε υπαιτιότητα, επικαλούµενος προσωπική ευθύνη του πολίτη, που επέλεξε να µετακινηθεί σε ακατάλληλο για αµαξίδια λιθόστρωτο παραδοσιακό πεζόδροµο.

Ο ΣτΠ σε επιτόπια αυτοψία του διαπίστωσε κακοτεχνίες, παραλείψεις και σοβαρούς κινδύνους όχι µόνο για τα εµποδιζόµενα άτοµα, αλλά και για το µέσο χρήστη, ενώ στη σύσκεψη που ακολούθησε µε τη δηµοτική αρχή και τις συναρµόδιες υπηρεσίες επεσήµανε αφενός ότι το αιτιολογικό των δύο απορριπτικών αποφάσεων επί του αιτήµατος αποζηµίωσης του πολίτη διαφέρει από το σκεπτικό που αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση και αφετέρου ότι ο παραδοσιακός χαρακτήρας του οικισµού δεν µπορεί να θεωρείται ασύµβατος µε την προσβασιµότητα για όλους, διότι αποτελεί υποχρέωση του δήµου, απορρέουσα από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

Ακόµη, χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη λήψης µέτρων βελτίωσης της πρόσβασης για εµποδιζόµενα άτοµα εντός του οικισµού των Φηρών, καθώς οι µέχρι τώρα ενέργειες είναι αποσπασµατικές και µεµονωµένες, ενώ στα περισσότερα σηµεία δεν παρέχεται καµία δυνατότητα προσέγγισης σε χρήστες αναπηρικού αµαξιδίου.

Ο ΣτΠ τόνισε το ισχύον νοµικό πλαίσιο για την αστική ευθύνη και για την υποχρέωση των δήµων να λαµβάνουν υπόψη τη δυνατότητα πρόσβασης των εµποδιζόµενων ατόµων σε κοινόχρηστους χώρους. Ακόµη, επικαλέστηκε την πολεοδοµική νοµοθεσία για τη διασφάλιση πρόσβασης των ΑµεΑ στους κοινόχρηστους χώρους και τις διατάξεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία του ΟΗΕ που κατοχυρώνουν την προσβασιµότητα ως δικαίωµα και ζήτησε την επανεξέταση του αιτήµατος αποζηµίωσης του αναφερόµενου.

Ο δήµος Θήρας µολονότι επανεξέτασε το αίτηµα, ενέµεινε στο σκεπτικό της αρχικής απορριπτικής απόφασης, ενώ επικαλέστηκε την αυστηρή απαγόρευση οποιωνδήποτε επεµβάσεων που επηρεάζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισµού, τον οποίο θεώρησε ασύµβατο µε την διασφάλιση της προσβασιµότητας για όλους.

Ακόµη προέβαλε το επιχείρηµα περί απουσίας αποδεικτικών στοιχείων ως προς τα αίτια της βλάβης (ελλιπής συντήρηση της λιθόστρωτης επιφάνειας) αµφισβητώντας τον τόπο και τον πραγµατικό χρόνο πρόκλησης της ζηµίας, κάνοντας λόγο για κακή χρήση του αµαξιδίου από τον αναφερόµενο.

Μετά την επιτόπια παρέµβαση της Αρχής, ο δήµος Θήρας, µολονότι ενέµεινε στον οριστικό χαρακτήρα της τελευταίας απορριπτικής απόφασης σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης, ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων, αναγνώρισε την ανεπάρκεια µέτρων προσβασιµότητας τουλάχιστον σε κεντρικούς άξονες του οικισµού.

Η δηµοτική Αρχή δεσµεύτηκε ωστόσο να λάβει µέτρα για τη διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης των ατόµων µε αναπηρίες ως προς την πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους. Ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµέρωσε το δήµο Θήρας ότι θα παρακολουθεί την υλοποίηση των αναγκαίων µέτρων για τη διασφάλιση προσβασιµότητας για όλους.

Πηγή
www.dikaiologitika.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button