Επικαιρότητα

Τα επτά (7) βήματα της Διαδικασίας Αιτήσεων για τους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή

Η κατανομή των 4.500 θέσεων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά το πέρας των υπηρεσιακών μεταβολών των μονίμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..

Παραθέτουμε ακολούθως τα επτά(7) βήματα της διαδικασίας υποβολής Αιτήσεων για μόνιμο διορισμό, υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., για τις 4.500 θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(Ε.Α.Ε.), από τη στιγμή που θα εκδοθεί η Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

Τα επτά(7) βήματα της Διαδικασίας των Αιτήσεων για τους 4.500 μόνιμους διορισμών

1. Εκδοση Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π.  

Εκδίδεται η Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 54 του ν. 4589/2019,  με τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των 4.500 κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(Ε.Α.Ε.), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Ε. με αναπληρωτές.

Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Ε.Α.Ε..

Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

2. Εκδοση Πρόσκλησης Υπουργείου Παιδείας

Εκδίδεται αμέσως μετά την Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (www.minedu.gov.gr), καθώς και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.g).

Με την Πρόσκληση:

α) καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα υποψήφια μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. με την αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, ανά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, για τον διορισμό τους ως μόνιμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη, και

β) ορίζεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Υποβολή δικαιολογητικών σε Δ.Π.Ε. ή Δ.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ 61 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ71 Δασκάλων Ε.Α.Ε. υποβάλλουν τα δικαιολογητικά υποχρεωτικά σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των λοιπών κλάδων τα υποβάλλουν υποχρεωτικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα υποψήφια μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

4. Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε ειδικά διαμορφωμένη έντυπη αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας. Στην αίτηση αυτή καταγράφονται αναλυτικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία εν συνεχεία κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του υποψηφίου, μαζί με την αίτηση, επί αποδείξει κατάθεσης/παραλαβής, σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2.

Δεν απαιτείται εκ νέου η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

5. Ελεγχος Αιτήσεων από  Δ.Π.Ε. – Δ.Δ.Ε. – Π.Δ.Ε.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., και καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

6. Ενημέρωση Α.Σ.Ε.Π. από Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει το Α.Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της καταχώρισης.

7.  Ηλεκτρονική Αίτηση υποψηφίων σε Α.Σ.Ε.Π. – Διασταύρωση στοιχείων Α.Σ.Ε.Π. – Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα υποβληθούν στο Α.Σ.Ε.Π. θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και όποτε κριθεί αναγκαίο από το Α.Σ.Ε.Π., θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διατηρούνται στις υπηρεσίες αυτές ή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., αντίστοιχα, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών της διαδικασίας επιλογής προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53 έως 67) του ν. 4589/2019 και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη περιπτώσεων εκκρεμοδικίας, και στη συνέχεια καταστρέφονται ή διαγράφονται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.

Απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. όλων των υποψηφίων

Σημείωση: Η κατανομή των 4.500 θέσεων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά το πέρας των υπηρεσιακών μεταβολών των μονίμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..

Άρα μόλις θα εκδοθεί η Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. υποβάλλουμε αίτηση, χωρίς προτιμήσεις.

Από το www.especial.gr | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Πηγή
www.especial.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button