Νέα

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου

Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα άτομα που κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ότι:

 • έχουν παράλυση των άνω και κάτω άκρων (τετραπληγία-τετραπάρεση),   με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ή με παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία-παραπάρεση) με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, λόγω νόσου ή βλάβης (προσδιορισμός αυτής) [άρθρο 1 ν.1140/1981]
 • έχουν  νόσο ή πάθηση ή βλάβη (προσδιορισμός αυτής) που έχει επιφέρει αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, αντίστοιχης μορφής με την παράλυση των άνω και κάτω άκρων (τετραπληγία-τετραπάρεση), ή παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία-παραπάρεση), λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των μυών  (ρητή αναφορά στην ανάλογη κατηγορία) [άρθρο 22 παρ.5 ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄)]
 • άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό (ανεξαρτήτως του σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών) [άρθρο 21 ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄)]

Θεσμικό πλαίσιο

 1. Το άρθρο 22 παρ. 5 του ν. 2646/1998 (φεκ Α 236)
 2. αρθ 21 παρ. Α6 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α)
 3. αρθ. 3 του ν. 1284/1982 (Α114)
 4. Το αρ.8 του ν. 4331/2015 ΦΕΚ69Α)
 5. Η αριθ 115750/3006/10-09-1981 (ΦΕΚ 572/Β) ΚΥΑ:
 6. Η αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1931/82 ΚΥΑ (ΦΕΚ 724Β) ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ
 7. Η αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1499/83 ΚΥΑ.(ΦΕΚ 366Β)
 8. ΥΑ 613//1983 (ΥΑ 61384/1638 ΦΕΚ Β 324 1983) ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 9. Η αριθ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1594/Β) ΔΗΜΟΣΙΟ
 10. Η αριθ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ221/Φ.221/Οικ. 6286/1997ΚΥΑ (ΦΕΚ997Β)
 11. Η αριθ. Δ29Α/φ32/ΓΠ/οικ.10804/528/2013 KYA (ΦΕΚ1189Β
 12. Η αριθμ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 931Β) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδομάτων μέχρι το έτος 2011
 13. ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) ΚΕΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ

Δικαιούχα πρόσωπα:

α1. Τετραπληγικοί – παραπληγικοί (ανεξαρτήτως ανικανότητας εργασίας) και ακρωτηριασμένοι ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι Ασφαλιστικών Οργανισμών.

α2. Τετραπληγικοί – παραπληγικοί και ακρωτηριασμένοι που παίρνουν σύνταξη Ανασφάλιστου Υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ (ν.1296/1982 ΦΕΚ Α128, όπως ισχύει) καθώς και τα πρόσωπα που λαμβάνουν το επίδομα που προβλέπεται από το άρθρο 93 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α85).

β. Συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), ασφαλισμένοι στον Οίκο Ναύτου καθώς και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, και στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν την ίδια αναπηρία.

γ. Δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας, υπάλληλοι των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ εν ενεργεία και συνταξιούχοι, δικαιούχοι σύνταξης του Δημοσίου από μεταβίβαση, που είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που έχουν την ίδια αναπηρία. Ως μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων και συνταξιούχων θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια σε στενή έννοια), όπως ορίζεται από την παρ. 7 της 59015/1578/1984 (Β΄ 460΄).

δ. Στην κατηγορία των ανασφάλιστων επίσης εντάσσονται οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι του εξωιδρυματικού βοηθήματος ενίσχυσης (αρ. 42 του ν. 1140/81), γιατί δεν είχαν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.

Προϋποθέσεις:

α. Να μη λαμβάνουν λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπομένης.

Σε περίπτωση που συντρέχει υπέρ των δικαιούχων οικονομική ενίσχυση μικρότερη της εκάστοτε προβλεπομένης, θα παρέχεται το ήμισυ του επιδόματος.

β. Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οι ακρωτηριασμένοι ανασφάλιστοι, εφόσον περιθάλπονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδας, λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό του εκάστοτε προβλεπόμενου επιδόματος.

Σε περίπτωση που περιθάλπονται σε προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας, λαμβάνουν το ήμισυ της εκάστοτε  προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.

Δικαιολογητικά:

Οι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη του εξωϊδρυματικού βοηθήματος.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 771€ μηνιαίως.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Έλληνες Πολίτες.
 2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
 3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).
 4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.
 5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button