Επικαιρότητα

Προτάσεις βελτίωσης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τον Σύλλογο «Συνήγοροι των ΑΜΕΑ – Ενεργοί πολίτες»

Κατόπιν επικοινωνίας που είχαμε με τον Υπεύθυνο Παρακολούθησης του Συντονιστικού Μηχανισμού για την Αναπηρία, κύριο Χαράλαμπο Χριστόπουλο, του Υπουργού Επικρατείας, ο σύλλογος «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» του υποβάλουμε τις προτάσεις μας για βελτίωση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας εφόσον προθυμοποιείται, με ευγενική υποστήριξη εκ μέρους του, να τις προωθήσει στον Υπουργό Υγείας.

ΠΑΝΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
«ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ των ΑμεΑ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»
Αρ. μητρώου στα βιβλία σωματείων 32051 – Πρωτοδικείου Αθηνών
Email: sinigoroi.amea@gmail.com

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2019

Προς:

Υπουργό Υγείας,
αξιότιμο κύριο Ανδρέα Ξανθό,

Υπουργό Επικρατείας,
αξιότιμο κύριο Χριστόφορο Βερναδάκη,

Υπεύθυνο Παρακολούθησης του Συντονιστικού Μηχανισμού για την Αναπηρία,
κύριο Χαράλαμπο Χριστόπουλο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Με αφορμή την άσχημη κατάσταση με το παθητικό κάπνισμα στην Ελλάδα που μας αρρωσταίνει ενώ μακροπρόθεσμα θεωρείται υπεύθυνο για τους θανάτους πολλών συμπολιτών μας, ο «Παναναπηρικός Σύλλογος υποστήριξης και κοινωνικού ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των αναπήρων – ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑμεΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» – με έδρα τον Δήμο της Αθήνας, απευθύνεται στον Υπουργό Υγείας, στον Υπουργό Επικρατείας και στον Υπεύθυνο Παρακολούθησης του Συντονιστικού Μηχανισμού για την Αναπηρία.

Αξιότιμοι κύριοι, υπουργοί,

σύμφωνα με το έντυπο «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ», ΠΑΤΡΑ, 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 (Παναγιώτης Μπεχράκης, Πνευμονολόγος, Εντατικολόγος, τ. Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίων Αθηνών και Harvard):

Το παθητικό κάπνισμα, που σκοτώνει 600.000 αθώους ανθρώπους κάθε χρόνο, αποτελεί παραβίαση των εξής διεθνών συμβάσεων σχετικά με την προστασία της ζωής, σχετικά με την προστασία του παιδιού, σχετικά με την προστασία της γυναίκας, σχετικά με την προστασία του εργαζομένου και σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος:

• Της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

• Της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

• Του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

• Της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

• Της Σύμβασης για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών.

• Της Διεθνούς Συνθήκης για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.

• Του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

Με την παρούσα επιστολή επισημαίνουμε ότι το παθητικό κάπνισμα αποτελεί επίσης παραβίαση και της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (η οποία κυρώθηκε με τον ελληνικό νόμο υπ’ αριθμόν 4074/2012), καθώς επίσης παραβιάζονται και οι ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Νόμος 4488/2017, άρθρο 61) καθώς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα, χωρίς τη δυνατότητα να ασκήσουν νομικά μέσα, όταν υποβάλλονται σε υποχρεωτικό κάπνισμα σε χώρους εργασίας, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε δημόσιες υπηρεσίες ενώ υφίστανται βαριές συνέπειες σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο και εμποδίζονται να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή σε ίση βάση με τους άλλους αφού όπου υπάρχει τοξικό περιβάλλον λόγω του καπνίσματος τα άτομα αυτά παρεμποδίζονται να το χρησιμοποιήσουν χωρίς να εκτεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία τους.

Διαβάστε:  Δεκαπέντε Αιτήματα για τα Δικαιώματα των αναπήρων, αρκετά από τα οποία παραβιάζονται από το Κράτος

Ορολογία – Σύμφωνα με τις παραπάνω Συμβάσεις και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών:

«Ως «Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.»

«Διακρίσεις βάσει αναπηρίας» σημαίνει οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό ή περιορισμό βάσει αναπηρίας, η οποία έχει ως σκοπό ή επίπτωση να εμποδίσει ή να ακυρώσει την αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της άρνησης παροχής εύλογης προσαρμογής,

«Εύλογη προσαρμογή» σημαίνει τις απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες δεν επιβάλλουν ένα δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστούν, για τα άτομα με αναπηρίες, η απόλαυση ή η άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

Το ελληνικό κράτος βάσει των παραπάνω συμβάσεων και της ελληνικής νομοθεσίας (ν. 4488/2017) έχει ορισμένες Γενικές Υποχρεώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εξής:

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.
Ιδίως υποχρεούται:
α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους,
β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει,
γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους,
δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ,
ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του.

Κατόπιν των ανωτέρω επιθυμούμε να σας υποβάλουμε τις προτάσεις μας προκειμένου να παρθούν αποτελεσματικά και μόνιμα μέτρα για την προστασία μας από το παθητικό κάπνισμα:

Οι προτάσεις μας

– Να βγει νέα νομοθεσία, ή να τροποποιηθεί κατάλληλα η υπάρχουσα, έτσι όπως έκανε και η Κύπρος το 2017, που δεν δίστασε να βγάλει τον νέο νόμο «24(Ι)/2017, Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» στην προσπάθειά της να λύσει τα δικά της προβλήματα.

Διαβάστε:  Δεκαπέντε Αιτήματα για τα Δικαιώματα των αναπήρων, αρκετά από τα οποία παραβιάζονται από το Κράτος

– Προτείνουμε να υιοθετηθεί ο θεσμός του Εξουσιοδοτημένου Λειτουργού, κατά το παράδειγμα της κυπριακής αντικαπνιστικής νομοθεσίας, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε και ο κοινός αστυνομικός. Έχει ιδιαίτερη σημασία ο θεσμός του Εξουσιοδοτημένου Λειτουργού να ορίζεται κατευθείαν από τη διάταξη του νόμου, έτσι ώστε να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα από την υπουργική απόφαση που ορίζει τα αρμόδια όργανα και τις διαδικασίες ελέγχου. Ο σκοπός της παραπάνω αλλαγής είναι το να ληφθούν μόνιμα μέτρα ώστε πλέον να γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι.

– Να γίνουν υποχρεωτικά τα μαθήματα για την αποφυγή του καπνίσματος και την προστασία της υγείας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

– Στα σχολεία, στα δημόσια κτίρια και γενικά στα νομικά πρόσωπα: Να αυστηροποιηθούν οι κανόνες (κατά το κυπριακό πρότυπο), με υποχρεωτική ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων, υποχρεωτική σήμανση με αναφορά στη νομοθεσία ακόμα και στην ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ποινικό αδίκημα με αυτόφωρογια τους διευθυντές και τους υπεύθυνους των χώρων, οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι έλαβαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή του καπνίσματος, όπως είναι π.χ. η άμεση ειδοποίηση, από το υπεύθυνο άτομο ή από εκπρόσωπό του, των διωκτικών αρχών, σε περίπτωση παράβασης, προκειμένου να μην τους καταλογιστεί παράβαση.

– Να διευκρινιστεί ότι ως ανήλικος θεωρείται το άτομο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (πάντα σύμφωνα με το κυπριακό πρότυπο) και να καταργηθεί το ηλικιακό όριο των 12 ετών από τη διάταξη που απαγορεύει το κάπνισμα στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

– Κατά το παράδειγμα των προηγμένων πολιτισμένων κοινωνιών, να απαγορευτεί η έμμεση διαφήμιση του καπνίσματος απ’ όλα τα ΜΜΕ, τις εκπομπές και τα νέα φιλμ. Ειδικά οι ανήλικοι δεν πρέπει να βλέπουν εικόνες καπνίσματος στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο.

– Να απαγορευτεί αυστηρά το κάπνισμα στις στάσεις λεωφορείων, τραμ, τρόλεϊ κτλ.

– Να απαγορευτεί το κάπνισμα μπροστά από τις εισόδους και τα παράθυρα των κτιρίων.

– Να απαγορευτεί το κάπνισμα σε παιδικές χαρές και στις παραλίες.

– Να προβλεφθούν εξωτερικοί, ειδικά διαμορφωμένοι, χώροι για τους καπνιστές στα Πανεπιστήμια και σε άλλα κτίρια ή χώρους όπου υπάρχει κινητικότητα από χιλιάδες ανθρώπους.

Κι ίσως έτσι γίνει μια διαφορετική αρχή για την Ελλάδα και για τους συμπολίτες μας με αναπηρία και σοβαρές χρόνιες παθήσεις.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ

O Πρόεδρος
Ανδρέας Μπαρδάκης

Η πληρεξούσια Γεν. Γραμματέας
Μαρία Χοϊμπού

Πηγή
logistis-amea.blogspot.com
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button