Επικαιρότητα

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα – Οι δικαιούχοι, οι προδιαγραφές και ο τρόπος συμπλήρωσης των αιτήσεων

Χρονικό περιθώριο ενός μήνα θα έχουν στη διάθεσή τους τα άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία.

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων στη διεύθυνση www.prosopikosvoithos.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή από τις 14 Απριλίου έως τις 15 Μαίου 2022, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί και helpdesk για την αναφορά προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

Το πρόγραμμα στην πρώτη πιλοτική φάση του θα αφορά 1.000 άτομα από την Περιφέρεια Αττικής και στόχο έχει την υποστήριξη των δικαιούχων από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής τους ή κατά περίπτωση του εκπροσώπου τους, για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και τη συμπερίληψή τους στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής τους και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα τους σε τομείς όπως:

  • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή,
  • Εργασία και σπουδές
  •  Συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και
  • Δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Η πρώτη φάση του Προγράμματος υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής και η Προσωπική Βοήθεια παρέχεται για δύο χρόνια. Η δεύτερη φάση του Προγράμματος θα ακολουθήσει το 2023, θα υλοποιηθεί σε περιοχές εκτός Αττικής και η Προσωπική Βοήθεια θα παρέχεται για ένα έτος.

Ο αριθμός των ωφελούμενων θα είναι 1.000 άτομα σε κάθε φάση του προγράμματος και θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι:

  • Είναι ηλικίας 16 έως 65 ετών,
  • Διαθέτουν Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, από τo Κέντρo Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67 %, που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
  • Εχουν την κύρια κατοικία τους εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής όσον αφορά στην πρώτη φάση του Προγράμματος.
  • Δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι θα αξιολογηθούν από τις Ειδικές Επιτροπές διεπιστημονικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω επιτροπές αξιολογούν, ιδίως, με βάση τη δυνατότητα αυτοφροντίδας, αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας και γνωστικής αντίληψης των αιτούντων, την ανάγκη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα παροχής Προσωπικού Βοηθού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες και συνθήκες ζωής τους.

Από τα άτομα που θα επιλεγούν, το 60% θα είναι άτομα με κινητική αναπηρία, το 35% άτομα με νοητική ή/και αναπτυξιακή ή/και ψυχική αναπηρία και το 5% άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (τυφλοί, κωφοί και τυφλοκωφοί).

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και συνέντευξη με τον αξιολογούμενο και τυχόν εκπροσώπους του σχετικά με την αναπηρία του, τη διάρθρωση της καθημερινότητάς του και γενικώς των ατομικών συνθηκών ζωής του και θα ακολουθήσει η κατάταξή του στο πρόγραμμα ανάλογα με το βαθμό ανάγκης για προσωπική βοήθεια που έχει.

Μετά την έγκριση του αιτήματος, οι ωφελούμενοι αποκτούν πρόσβαση στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών προκειμένου να αναζητήσουν και να επιλέξουν Βοηθό έχοντας να διαλέξουν μεταξύ ωριαίας Προσωπικής Βοήθειας από έναν ή περισσότερους Βοηθούς είτε Προσωπική Βοήθεια από έναν Προσωπικό Βοηθό, που παρέχεται σε καθεστώς συνοίκησης.

Η ωριαία παροχή προσωπικής βοήθειας έχει οριστεί σε έως 8 ώρες ημερησίως και έως 40 ώρες εβδομαδιαίως ανά Δικαιούχο με την αποζημίωση του βοηθού να ανέρχεται σε έξι ευρώ μικτά ανά πραγματική ώρα Προσωπικής Βοήθειας.

Στην περίπτωση παροχής Προσωπικής Βοήθειας σε καθεστώς συνοίκησης, ο κάθε Δικαιούχος Προσωπικός Βοηθός δικαιούται να απέχει από την παροχή Προσωπικής Βοήθειας έως μία ημέρα ανάπαυσης ανά πλήρη εβδομάδα. Η αποζημίωσή του Δικαιούχου Προσωπικού Βοηθού ανέρχεται σε 1.200 ευρώ μικτά μηνιαίως και περιλαμβάνει και τις ημέρες ανάπαυσης. Ο Αποδέκτης δικαιούται οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ το μήνα και οφείλει να παρέχει στον Προσωπικό Βοηθό του δικό του επιπλωμένο δωμάτιο και διατροφή.

Διαδικασία Υποβολής Αιτημάτων ΑμεΑ

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης www.prosopikosvoithos.gov.gr. Η αυθεντικοποίηση των χρηστών θα γίνεται με τους κωδικούς του TAXIS και ο κάθε εισερχόμενος χρήστης θα δηλώνει εάν υποβάλει αίτημα για τον εαυτό του ή για τρίτο πρόσωπο. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να αναρτά έγγραφο που πιστοποιεί την σχέση του με τον υποψήφιο ωφελούμενο (πχ εξουσιοδότηση, δικαστική απόφαση, πιστοποιητικό οικογενειακη κατάστασης). Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και από υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας.

Μετά την αυθεντικοποίησή τους τα ΑμεΑ θα καλούνται να συμφωνήσουν στην ανάκτηση μιας σειράς στοιχείων και συγκεκριμένα της ημερομηνίας γέννησής τους, και του Αριθμού Ταυτότητας, του ατομικού τους εισοδήματος, τou AMKA τους του ποσοστού αναπηρίας και του χρόνου ισχύος του.

Επίσης, θα συμπληρώνουν μία ηλεκτρονική φόρμα και θα επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Στη συνέχεια θα αποδίδεται στον αιτούντα μοναδικός αριθμός και αποδεικτικό υποβολής της αίτησης. Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, θα δημιουργείται ο αντίστοιχος «χώρος» παρακολούθησης των αίτησης μέσω του οποίου ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει ενημερώσεις για την πορεία της αίτησής του από κοινού με ειδοποιήσεις για την υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων (πχ IBAN).

Στο συγκεκριμένο χώρο επίσης θα εμφανίζονται οι ενημερώσεις σχετικά με την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας (Προγραμματισμός Αξιολόγησης από την Ειδική Επιτροπή, Αποτελέσματα Αξιολόγησης κτλ.) Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται επιπρόσθετα μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή/και ειδοποιήσεων (notifications). Επιπλέον, θα δύναται να υποβάλει παράπονα μέσω τυποποιημένης φόρμας και να υποβάλει ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος μέσω τυποποιημένης φόρμας

Από την πλευρά τους όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο των Προσωπικών Βοηθών θα υποβάλουν επίσης αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται δημογραφικά στοιχεία, σπουδές, γλώσσες, προυπηρεσία, ποινικό μητρώο, διαθεσιμότητα χρόνου, κλπ. Επιπλέον θα μπορούν να καταχωρίσουν στοιχεία που περιγράφουν πλευρές της προσωπικότητας (χόμπυ, ενδιαφέροντα, ενασχόληση, ξένη γλώσσα κτλ.) που μπορεί να συμβάλλουν στην -κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο- αντιστοίχιση Προσωπικών Βοηθών σε Άτομα με Αναπηρία.

Πηγή
www.ethnos.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button