Νέα

Καταργείται με νόμο η ποσόστωση 10% για τα άτομα με αναπηρία από τις προκηρυσσόμενες θέσεις των ΟΤΑ Α΄ βαθμού!!!!

Η Εθνική Συνομοσπονία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), καταγγέλλει αποκλεισμό των αναπήρων και χρονίως πασχόντων από το δικαίωμα στην εργασία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδια, νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ισότητα, το οποίο έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή καταργεί την ποσόστωση 10% για τα άτομα με αναπηρία και τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις, στις προκηρυσσόμενες θέσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού,.

Τα μέλη της ΕΣΑμεΑ καταγγέλλουν ακόμη ότι στην προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ, για 1.116 θέσεις προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στο ΕΣΥ, δεν συμπεριλαμβάνεται η ποσόστωση για ειδικές κατηγορίες.

Η ΕΣΑμεΑ υποστηρίζει πως ενώ η κυβέρνηση ψήφισε το νόμο 4440/2016, για την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία, τώρα η ίδια τον καταργεί!

«Ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από την εργασία συνιστά διάκριση, κατάφωρη παραβίωση θεμελιωδών δικαιωμάτων, εμπαιγμό, έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας και το αναπηρικό κίνημα θα αγωνιστεί για να πάψει διαπαντός», αναφέρουν οι εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία.

[ Σκάνδαλο: «Εξαφάνισαν» 164 θέσεις ΑμεΑ και συγγενών ΑμεΑ από τις αναπροκηρύξεις, 1.116 θέσεων του ΑΣΕΠ για τα νοσοκομεία.. ]

Αθήνα: 14/03/2019

ΠΡΟΣ:
κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
– Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναδάκη
– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αλ. Χαρίτση
– Γραφείο Υπουργού Υγείας, κ. Αν. Ξανθού
– Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κ. Π. Πολάκη
– Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Μ. Χροσοβελώνη
– Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Ελ. Χατζηγεωργίου
– Μέλη Ελληνικού Κοινοβουλίου
– Φορείς Μέλη ΕΣΑμεΑ

Κυρία Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, – με το παρόν καταγγέλλει την απαράδεκτη παραβίαση του άρθρου 25 του ν. 4440/1996 η οποία αφορά σε προσλήψεις ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους μέσω ΑΣΕΠ.

Με οργή και αγανάκτηση διαπιστώσαμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 84 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, τροποποιείται το άρθρο 14 του ν.2190/94, και εξαιρείται η ποσόστωση 10% για τα άτομα με αναπηρία από τις προκηρυσσόμενες θέσεις των ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
Σας παραθέτουμε ολόκληρο το άρθρο 84, όπου μπορείτε να διαπιστώσετε τα προαναφερόμενα:
«Άρθρο 84 Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν.2190/1994
Στο τέλος της περίπτ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016 (Α’224), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, καθώς και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των ο.τ.α. α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, των κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς»,
Επιπρόσθετα στην Προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, δεν συμπεριλαμβάνεται η ποσόστωση του άρθρου 25 του ν. 4440/2016, που αφορά στην πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, πολυτέκνων, τριτέκνων κ.α.
Σας επισημαίνουμε ότι ο ν.4440/2016, τον οποίο χαιρέτησε με πολύ θερμό τρόπο η ΕΣΑμεΑ ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της τελευταίας δεκαετίας στο χώρο των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, είναι έργο της δικής σας κυβέρνησης, που η ίδια τον ψήφισε και τώρα τον καταργεί.
Το σύστημα προσλήψεων που προωθεί τελευταία η κυβέρνηση, ουσιαστικά παραβιάζει την προστασία που ο ν.4440/2016 έχει θεσπίσει και το σύνταγμα επιτάσσει με την παρ. 6 του άρθρου 21.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι ο ανωτέρω αποκλεισμός συνιστά διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας, όπως ορίζουν:
– η παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, η οποία αναφέρει: «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
– το άρθρο 3 του ν. 4443/2016 «Αρχές της ίσης μεταχείρισης», (ΦΕΚ 232 Α’/2016) το οποίο αναφέρει:
«1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 4, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά:
α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης,…»
– το άρθρο 27 «Εργασία & Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α’/ 11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, το οποίο ορίζει ότι: «τα Κράτη Μέλη οφείλουν να προστατεύουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο χώρο εργασίας και απαγορεύουν τη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν όλες τις μορφές της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών επάνδρωσης, πρόσληψης και απασχόλησης, συνέχειας της απασχόλησης, επαγγελματικής ανέλιξης και ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας».
Κυρία Υπουργέ,
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε να μπει ένα τέλος στην παραβίαση του ν. 4440/2016, και να σταματήσουν να θίγονται κεκτημένα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Αναμένοντας άμεσα την απάντησή σας και τις ενέργειές σας επί του θέματος,

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Λυμβαίος

Πηγή
www.onmed.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button