Επικαιρότητα

Κέρκυρα | Δίχρονη προσχολική αγωγή | Προκήρυξη για 5 αίθουσες προκάτ

Τίτλος  Διαγωνισμού: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 14ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ »

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 14ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
Αντικείμενο του διαγωνισμού  είναι η προμήθεια του και τοποθέτηση 5  πέντε προκατασκευασμένων αιθουσών και τεσσάρων τουαλετών-  WC στα σχολεία 7ο δημοτικό, 12ο δημοτικό, 14ο δημοτικό και δημοτικό ποταμού του Δήμου Κέρκυρας εντός της Δ.Ε. Κερκυραίων.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για τα  υπό προμήθεια ειδη, για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται.

Αριθμοί αναφοράς CPV: 44212000/ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-64630-62781-799 .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται σε 165.032,26€ ( πλέον ΦΠΑ 24 %) ( συνολικά 204.640,00€)

Εγγύηση συμμετοχής: το ύψος της εγγύησης συμμετοχής του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, είναι :3.301,00€

Χρηματοδότηση: Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης χρηματοδοτείται  από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Κωδικός Πράξης ΣΑΕ 047: 2018ΣΕ04700031).

Στον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Κέρκυρας έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση με Κ.Α.64.7135.003

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που ασκούν εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, δηλαδή κατασκευάζουν ή  εμπορεύονται τα ζητούμενα είδη.

Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης αν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία, ζ) για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών τα οποία θα κατατεθούν μόνο από τον μειοδότη).
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με  το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 31/05/2019, επίσης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 24/06/2019, ώρα 15.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, ύστερα από τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
Κάθε ενδιαφερόμενος, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:  28 / 06 / 2019 και ώρα 10.00 π.μ.,
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Βασίλειος – ‘Άρης Μπαλής

Πηγή
www.startmediacorfu.gr
Ακολουθήστε μας στο:   Instagram!       Facebook!      Twitter!

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button