Νέα

ΕΦΚΑ: Όλα όσα ισχύουν για την παρακράτηση οφειλών από τις συντάξεις αναπήρων

Η εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) δίνει οδηγίες και διευκρινίσεις για την παρακράτηση οφειλών υποψήφιων συνταξιούχων, λόγω αναπηρίας, από τη σύνταξη.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος σχετικά με τις συντάξεις αναπήρων, στους υποψήφιους συνταξιούχους του φορέα που είχαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές και αναγνωρίσεις δεν είναι μεγαλύτερο από το 30πλάσιο των κατώτατων ορίων συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, όπως ίσχυε κάθε φορά.

Το ποσό αυτό προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη δεν ήταν μεγαλύτερο του ποσού των 20.000 ευρώ για τον τ. ΟΑΕΕ και 15.000 ευρώ για το τ. ΕΤΑΑ και 4.000 ευρώ για τον τ. ΟΓΑ. Τα παραπάνω ποσά οφειλής συμψηφίζονταν ή παρακρατούνταν από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν ήταν δυνατόν να υπερβαίνουν τις 40.

Από τις 17 Μαΐου 2019, ισχύουν τα ακόλουθα:

Τα παραπάνω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 60 για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.

Με την παρ. β του άρθρου 40, επέρχεται ουσιώδης διαφοροποίηση στον τρόπο παρακράτησης των οφειλόμενων εισφορών σε υποψήφιους συνταξιούχους, λόγω αναπηρίας.

Η προαναφερθείσα διάταξη θα έχει εφαρμογή για αιτήματα συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από την 1 Οκτωβρίου 2019 και έπειτα, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών των άρθρων 1-18 του ν. 4611/19 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Ειδικότερα:

α) Για τις συντάξεις αναπηρίας ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως διάρκειας, το ποσό της μηνιαίας δόσης προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού που δύναται να παρακρατηθεί, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω με τον μέγιστο αριθμό δόσεων 60.

β) Εάν, μετά από νέα κρίση της υγειονομικής επιτροπής, η σύνταξη παραταθεί εκ νέου, αλλά με συντάξιμο ποσοστό μικρότερο από την προηγούμενη κρίση, το ποσό της μηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται με τον ίδιο ως άνω τρόπο.

γ) Εάν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν παραταθεί, το υπόλοιπο της οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), όπως αυτή είχε προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, γνωστοποιείται στον συνταξιούχο με σχετικό έγγραφο οφειλής και αναζητείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 ευρώ.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένος που θα υποβάλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στις 5 Οκτωβρίου 2019 με χρόνο ασφάλισης μόνον του πρώην ΟΑΕΕ, κρίνεται από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% για ορισμένο χρονικό διάστημα 24 μηνών, με αρχική οφειλή 20.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται συνταξιοδοτική απόφαση με παρακράτηση της οφειλής σε 60 μηνιαίες δόσεις (20.000 ευρώ/60= 333,33 ευρώ).

1) Εάν ο ίδιος συνταξιούχος κριθεί για παράταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ για άλλους 12 μήνες με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας 80%, εκδίδεται απόφαση παράτασης συνταξιοδότησης και η παρακράτηση της οφειλής συνεχίζεται, όπως είχε οριστεί στην αρχική απόφαση συνταξιοδότησής του, για άλλους 12 μήνες.

2) Εάν ο ίδιος συνταξιούχος κριθεί για νέα παράταση από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ για 12 μήνες με ποσοστό αναπηρίας 67%, δικαιούται μικρότερο ποσό σύνταξης.

Από την οφειλή του έχει ήδη εξοφληθεί το ποσό των 11.999,88 ευρώ (36*333,33 ευρώ) και το υπόλοιπο της οφειλής ανέρχεται στο ποσό των 8.000,12 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να παρακρατηθεί σε 60 μηνιαίες δόσεις (8.000,12 ευρώ/60=133,34 ευρώ). Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των 12 παραπάνω μηνών, έχουν κρατηθεί (133,34 ευρώ*12=1.600,08 ευρώ).

3) Εάν ο ίδιος συνταξιούχος, μετά από νέα υγειονομική κρίση του ΚΕΠΑ, λαμβάνει μη συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, εκδίδεται απορριπτική απόφαση σύνταξης.

Το ποσό οφειλής που υπολείπεται, ύψους 6.400,04 ευρώ (20.000 ευρώ-11.999,88 ευρώ-1.600,08 ευρώ), γνωστοποιείται στον συνταξιούχο με έγγραφο οφειλής, με δίμηνη προθεσμία καταβολής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού, τότε αυτό βεβαιώνεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Πηγή
ipop.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button