Επικαιρότητα

Απόφαση ΕΟΠΥΥ: «Τροποποίηση της διαδικασίας Προέγκρισης των ηλεκτρονικών Ιατρικών Γνωματεύσεων Ειδικών Θεραπειών παιδιών/εφήβων

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της διαδικασίας Προέγκρισης των ηλεκτρονικών Ιατρικών Γνωματεύσεων Ειδικών Θεραπειών παιδιών/εφήβων»

Απόφαση 659
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη

Α.την από 16-5-2019 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού
Β. την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της ανωτέρω Διεύθυνσης όπου μεταξύ άλλων αιτήθηκε την αυθημερόν επικύρωση της σχετικής απόφασης
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και την σύμφωνη γνώμη τους με την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ

1.Την τροποποίηση της διαδικασίας προέγκρισης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδικών θεραπειών παιδιών/εφήβων (όπως αυτή καθορίσθηκε με την υπ΄αριθ. 1247 Απόφαση/497ης Συν./26.9.2018 Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ σε εφαρμογή του άρθ. 45 του ισχύοντος ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ) ως εξής:

Α. Οι Ιατρικές Γνωματεύσεις Ειδικών Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων καταχωρούνται ηλεκτρονικά
από τους Θεράποντες Ιατρούς στο σύστημα του e-ΔΑΠΥ (www.eopyy.gov.gr –> Πάροχος
Υγείας –> Ιατρικές Υπηρεσίες –> Γνωματεύσεις Παροχών Ε.Κ.Π.Υ. και συγκεκριμένα στην ειδικά
διαμορφωμένη εφαρμογή “Ειδικές Θεραπείες Παιδιών κ΄ Εφήβων”),

Β. Οι Θεράποντες Ιατροί:

 • Οφείλουν να συμπληρώνουν πλήρως τα πεδία της γνωμάτευσης, να διατυπώνουν με σαφήνεια το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και να συμπληρώνουν στα πεδία των σχολίων τις απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες που θα συμβάλλουν στην τελική απόφαση του ελέγχου,
 • Έχουν τη δυνατότητα υποβολής εκ νέου αιτήματος για τον ίδιο ΑΜΚΑ μετά από απορριπτική απόφαση, μόνο στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες προκύπτει από τον ηλεκτρονικό διάλογο με τον ελεγκτή ότι έγινε λανθασμένη επιλογή κατηγορίας νοσήματος, ή κωδικού ICD10, ή αριθμού θεραπειών, ή είδους θεραπειών, ή διάρκειας θεραπείας,
 • Υποβάλλονται σε έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί η από μέρους τους, επανειλημμένα καταχρηστική διατύπωση διαφορετικής περιγραφής της κλινικής κατάστασης, ή η αναίρεση κλινικών πληροφοριών που υπήρχαν στην αρχική γνωμάτευση, τότε υπόκεινται σε κυρώσεις,
 • Οφείλουν μετά την υποβολή του αιτήματος προέγκρισης της ηλεκτρονικής ιατρικής γνωμάτευσης ειδικών θεραπειών, να παρακολουθούν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η γνωμάτευση και να ανταποκρίνονται άμεσα σε τυχόν ερωτήματα του ελεγκτή ιατρού, ώστε τόσο η προέγκριση όσο και η έναρξη των θεραπειών να επιτυγχάνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα,
 • Εν συνεχεία, οι αρμόδιοι Ελεγκτές Ιατροί ΕΟΠΥΥ, εισέρχονται στη συγκεκριμένη εφαρμογή του e-ΔΑΠΥ (χρησιμοποιώντας τους ατομικούς κωδικούς που τους έχει χορηγήσει η Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ) και είτε εγκρίνουν τις ειδικές θεραπείες των ηλεκτρονικών ιατρικών γνωματεύσεων εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογώντας τη μερική έγκριση στο πεδίο της εφαρμογής με ένδειξη “Σχόλια” (επισημαίνεται ότι χωρίς την αναγραφή Σχόλιου, η εφαρμογή δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της προέγκρισης των ηλεκτρονικών ιατρικών γνωματεύσεων), είτε τις απορρίπτουν, είτε τις επιστρέφουν (στο θεράποντα ιατρό) υποβάλλοντας ερώτημα στις περιπτώσεις που η κλινική εικόνα δεν περιγράφεται επαρκώς και απαιτείται συμπλήρωση της γνωμάτευσης,
 • Κάθε ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση προεγκρίνεται από έναν εκ των οριζομένων Ελεγκτών Ιατρών ΕΟΠΥΥ, ενώ σε περίπτωση αμφιβολίας, ο ελεγκτής ιατρός υποβάλλει σχετικό ερώτημα (μέσω e-mail) στους Συντονιστές Ελεγκτές των οποίων η άποψη κατισχύει,
 • Για τις ηλεκτρονικές ιατρικές γνωματεύσεις που απορρίπτονται, οι Θεράποντες Ιατροί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση, στις περιπτώσεις που παρέλειψαν να αναγράψουν επαρκή ιατρικά δεδομένα και δεν τους ζητήθηκε από τους ελεγκτές ιατρούς να προβούν σε συμπλήρωσή τους,
Διαβάστε:  EΟΠΥΥ: Υιοθετεί την τάση «δεν πληρώνω»... για τους ασφαλισμένους

Γ. Χρέη Συντονιστών Ελεγκτών Ιατρών ασκούν οι κ.κ. Τζώρτζη Παναγιώτα (Παιδίατρος) και
Καλαμπόκη Ελένη (Νευρολόγος). Έργο των Συντονιστών Ελεγκτών Ιατρών είναι:

 • Η κατανομή των ηλεκτρονικών ιατρικών γνωματεύσεων στους ελεγκτές ιατρούς,
 • Η παρακολούθηση της χρονικής διεκπεραίωσης της διαδικασίας προέγκρισης,
 • Η παροχή διευκρινίσεων επί της διαδικασίας στους Ελεγκτές Ιατρούς,
 • Η συνεργασία (εφόσον κριθεί αναγκαίο) με τις αρμόδιες Ιατρικές Εταιρείες/Συλλόγους για παροχή ιατρικών/επιστημονικών διευκρινήσεων,
 • Η εξέταση αιτημάτων – που υποβάλλονται από τους θεράποντες ιατρούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθ. 45 του ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ, για κατ΄ εξαίρεση έγκριση θεραπειών για νοσήματα που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα (ΦΕΚ 5571/τ.β΄/12.12.2018) του ίδιου άρθρου, σε συνεργασία κάθε φορά με τους έχοντες εκ των ελεγκτών ιατρών ειδικότητα σχετική με το αιτούμενο νόσημα,
 • Η εξέταση αιτημάτων επανελέγχου απορριπτικών αποφάσεων-προεγκρίσεων ιατρικών γνωματεύσεων – λόγω μη επαρκούς τεκμηρίωσης της διαγνώσεων από τους θεράποντες ιατρούς, ή λόγω δυσλειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος με αποτέλεσμα την αποτύπωση λανθασμένης αιτιολογίας απόρριψης από τους ελεγκτές ιατρούς,

Δ. Ως Ελεγκτές Ιατροί ορίζονται μεμονωμένα (και όχι κατά ζεύγη, όπως προέβλεπε η υπ΄αριθμ. 1247Απόφαση/497ηςΣυνεδρίασης/26.9.2018 Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ), οι ακόλουθοι ιατροί που υπηρετούν στον Οργανισμό (Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ και ΥΠΕΔΥΦΚΑ):

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Οφθαλμίατρος) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
2 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ (Παιδίατρος) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
3 ΓΟΥΡΔΟΥΠΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Παιδίατρος) ΥΠΕΔΥΦΚΑ με απόσπαση στην Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
4 ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Παιδίατρος) ΥΠΕΔΥΦΚΑ με απόσπαση στην Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
5 ΚΑΛΟΦΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Ορθοπαιδικός) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
6 ΚΑΛΠΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Οφθαλμίατρος) ΥΠΕΔΥΦΚΑ
7 ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Οδοντίατρος) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
8 ΚΑΝΔΥΛΑ ΜΠΕΤΙΝΑ (Παθολόγος) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
9 ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Παθολόγος) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
10 ΜΑΛΙΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Παθολόγος) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
11 ΜΑΝΟΥ ΟΡΣΑΛΙΑ (Παιδίατρος) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
12 ΜΠΑΛΜΠΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Ορθοπαιδικός) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
13 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ψυχίατρος) ΥΠΕΔΥΦΚΑ
14 ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ορθοπαιδικός) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
15 ΠΙΕΡΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Παθολόγος) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
16 ΣΟΥΡΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Ψυχίατρος) ΥΠΕΔΥΦΚΑ
17 ΣΠΥΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ (Γενική Ιατρός) ΥΠΕΔΥΦΚΑ
18 ΣΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Νευρολόγος) ΥΠΕΔΥΦΚΑ
19 ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Πλαστικός Χειρουργός) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ
20 ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Παιδίατρος) Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ

Διαβάστε:  Έτσι θα αποζημιώνονται οι εργοθεραπείες και οι λογοθεραπείες των παιδιών – Τα 5 SOS δικαιολογητικά

Επιπλέον, στη διαδικασία προέγκρισης συμμετέχουν λόγω επιτακτικών αναγκών και οι
ακόλουθοι ελεγκτές ιατροί, μέχρι λήξεως της σχέσης εργασίας τους με τον ΕΟΠΥΥ:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Νευρολόγος)
2 ΒΗΧΑ ΕΙΡΗΝΗ (Ενδοκρινολόγος)
3 ΒΛΕΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (Πνευμονολόγος)
4 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ (Ενδοκρινολόγος)
5 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (Νευρολόγος)
6 ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ – ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ (Γενική Ιατρός)
7 ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ορθοπαιδικός)
8 ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Ωτορινολαρυγγολόγος)
9 ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Οφθαλμίατρος)
10 ΚΕΛΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Νευροχειρουργός)
11 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Παιδίατρος)
12 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Ωτορινολαρυγγολόγος)
13 ΡΟΥΠΑΚΑ ΣΟΦΙΑ (Πνευμονολόγος)
14 ΧΡΟΝΗ ΙΩΑΝΝΑ (Παιδίατρος)

Ε. Ως Γραμματέας που θα συνεπικουρεί τους Συντονιστές Ελεγκτές στο έργο τους, σε όλα τα θέματα της διαδικασίας που χρήζουν γραμματειακής υποστήριξης (π.χ. παρ.10 άρθ.45 ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ κ.τ.λ.), ορίζεται η υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ – Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αντωνάκα Φανή, με αναπληρώτρια την Γιουβρή Αναστασία.

2.Την αποκλειστική απασχόληση όλων των ανωτέρω ελεγκτών ιατρών στον έλεγχο-προέγκριση των Ιατρικών Γνωματεύσεων Ειδικών Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων (χειρόγραφων και ηλεκτρονικών) μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία για τις 15.000 Ιατρικές Γνωματεύσεις (χειρόγραφες και ηλεκτρονικές) που είναι σε εκκρεμότητα.

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Ακριβές απόσπασμα εκ των επισήμων πρακτικών
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ – ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ = α.α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button