Επικαιρότητα

Έτσι θα αποζημιώνονται οι εργοθεραπείες και οι λογοθεραπείες των παιδιών – Τα 5 SOS δικαιολογητικά

Τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οικογενειών με παιδιά που υποβάλλονται τακτικά σε λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία ή φυσικοθεραπεία και αναγκάζονται να περιμένουν συχνά σε ουρές, προκειμένου να εισπράττουν την αποζημίωση που καταβάλλουν στους θεραπευτές, βάζει η νέα εφαρμογή που προστίθεται στο gov.gr.

Τα 5 SOS που πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά οι γονείς

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την ηλεκτρονική αίτηση υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται/αναρτώνται μηνιαίως:

α) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου/απόδειξης στο οποίο εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων θα αναγράφεται ο αριθμός της μηνιαίας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και το χρονικό διάστημα της θεραπείας που εκτελέστηκε.

β) Χειρόγραφη γνωμάτευση για όσες περιπτώσεις αυτή δεν έχει αντικατασταθεί από ηλεκτρονική και απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας από Υγειονομικές Επιτροπές, εκτός των ΚΕΠΑ.

γ) Βεβαίωση του θεραπευτή ή του ιδιοκτήτη του κέντρου, στην οποία θα αποτυπώνονται οι ημερομηνίες διενέργειας των θεραπειών και τα στοιχεία των θεραπευτών (ονοματεπώνυμο-ιδιότητα-αριθμός άδειας ασκήσεως επαγγέλματος). Η βεβαίωση υπογράφεται και σφραγίζεται από τον θεραπευτή και στις περιπτώσεις κέντρων θεραπείας από το σύνολο των θεραπευτών που εκτέλεσαν τις αιτούμενες πράξεις θεραπείας. Στις περιπτώσεις κέντρων θεραπείας η βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κέντρου θα συνοδεύεται και από βεβαίωση δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή μεταβολής αυτών ή κατάσταση συμφωνητικών των συνεργαζόμενων θεραπευτών, ιατρών.

δ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος των θεραπευτών που διενεργούν τις θεραπείες, στις περιπτώσεις που οι θεραπευτές δεν έχουν πιστοποιηθεί στο ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ.

ε) Στην ηλεκτρονική αίτηση ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεωτικά επιβεβαιώνει μέσω κατάλληλου πεδίου την ακρίβεια του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, τον αριθμό της πρωτότυπης ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και το γεγονός ότι το σύνολο των υποβληθεισών για αποζημίωση θεραπευτικών πράξεων εκτελέστηκαν σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Επιπρόσθετα, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεωτικά επιβεβαιώνει μέσω κατάλληλου πεδίου ότι δεν αποζημιώνεται για ειδικές θεραπείες από ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα, Κ.Α.Α. και ΚΔ.Η.Φ.

Η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Η ηλεκτρονική αίτηση για την αποζημίωση των μηνιαίων θεραπευτικών πράξεων, με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ελεγχθούν και εκκαθαριστούν οι αιτούμενες δαπάνες, από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις βάσει της χωρικής τους αρμοδιότητας. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να κατανέμει τα ατομικά αιτήματα και με άλλα κριτήρια, μεταξύ των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή Ομάδων Εργασίας προκειμένου να επιτυγχάνει μικρότερους χρόνους εκκαθάρισης. Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου στο και ενημερώνεται σχετικά η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Στη συνέχεια δύναται να ενημερώνεται και ο ασφαλισμένος με τηλεφωνικό μήνυμα sms, για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του και την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ. Επίσης ενημερώνεται στο ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) με τα στοιχεία του αιτήματος και όλα τα δικαιολογητικά υποβολής.

Κατά την υποβολή του αιτήματος ελέγχεται η ασφαλιστική ικανότητα και ο έλεγχος της σχέσης κύριου ΑΜΚΑ και προστατευόμενων μελών, προκειμένου να ελεγχθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αποζημίωση των δαπανών και σταδιακά η αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (IBAN) του δικαιούχου με τον ΑΦΜ του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού, με τον τρόπο που θα υλοποιηθεί για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4704/2020.

Δείτε την πλατφόρμα εδώ

Πηγή
www.infokids.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button